Array

Mission and goal

Knowledge is one of the few things that can be given and received infinitely. The mission of all teachers is to unselfishly share the knowledge to all students who want to adopt and receive it. Our goal is to motivate students to learn by innovative methods and techniques which we constantly improve, and with the latest tools of information technology, which we constantly renew.  We create the knowledge, we transfer and implement it to all our students.

Home Education Уписи
Уписи PDF Print E-mail

Logo Gimnazija

 

                              И Н Ф О Р М А Т О Р

 

          за упис во I година во учебната 2013/2014 година

            во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци

 

Изборот и запишувањето зависи од бројот на поените. Учениците што конкурираат  во  нашето  училиште  треба  да  имаат  минимум 60 поени.

 

1) Успехот од основното училиште може најмногу да донесе 50 поени (средниот успех од V до VIII одделение се собира, се дели со 4 и се множи со 10).

2) Успехот постигнат по четирите предмети може да донесе 20 поени (средниот успех од сите четири години од четирите предмети значајни за насоката).

  Предмети Предмети Предмети Предмети
Гимназиско образование Мајчин јазик Странски јазик Математика Историја
Економско-правна и трговска струка Мајчин јазик Странски јазик Математика Историја

3) Успехот постигнат на натпревари:

               а) меѓународни                       -  5                              

               б) републички:        I   место  -  3  поени

                                               II  место  -   2  поени       

                                               III  место  -  1  поени

 Доколку  поседува  повеќе  дипломи  се  вреднува само една - она што  носи најмногу поени.

 4) Средна вредност од поени добиени за поведение (може да добие најмногу 5 поени).

Примерното  се  вреднува  со  5  поени, доброто  со  3  поени и  незадоволителното поведение  со  0  поени.

Средната  вредност  е  збир  од  поените  за  поведението  од  петто, шесто, седмо  и  осмо  одделение  поделено  со  4.

 

Ученикот  по  сите  критериуми  утврдени  со  Конкурсот  може  да  добие  најмногу  80  поени.

 

 Корисни линкови:

  • Конкурсот за запишување ученици во учебната 2013/2014 година во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ можете да го погледнете тука.
  • Брошура за родители можете да погледнете на овој линк.
  • Информатор за наставниот план во I година можете да погледнете на овој линк.
  • Флаер - информатор за ученици и родители на овој линк.

 

Last Updated on Sunday, February 23 2014 19:09
 

e-Learning

Banner

iOERc.mk

Banner

DIGITeachEUrope

Banner

Отворени едукативни ресурси

Bulletin board

Banner

State Final Exam

Banner

Duration of classes

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner