Array

Mission et objectifs

En ce temps d’un developpement technologique très rapide,la globalisation,la révolution numérique et les reformes dans l’enseignement que nous acceptons d’esprit ouvert comme un challenge, nous essayons de tenir le pas et d’être un etablissement très impliqué dans l’accompagnement des élèves vers l’acquisition de savoirs,de connaissances et de compétences solides. Pour atteindre ces objectifs et accomplir notre mission nous utilisons tous les resources et potentiels de nos enseignants et tout cadre travillant dans notre établissement en employant des méthodes innovantes proches de la nouvelle génération.

Home
15 Септември – Светски ден на чистење PDF Imprimer Envoyer
Samedi, 29 Septembre 2018 20:12

По повод Светскиот ден на чистење 15 септември, Министерството за образование и наука и оваа година продолжи да ја спроведува националната акција за чистење на отпадот на цела територија на Република Македонија.

На овој ден, милиони волонтери од 150 земји од светот ќе се обединат да ја исчистат животната средина во еден ден.

Акцијата е поддржана од повеќе владини и невладини институции, како на пример: Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за здравство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Црвен крст, Дирекција за заштита и спасување, Го Грин, Агенција за млади и спорт и други.

Во пресрет на Светскиот ден на чистење училиштето заедно со членовите на еко-одборот организираше еколошка акција за чистење во училиштниот двор.

1

2

Заедно со учениците, а под менторство на Богде Коцева – професор по биологија, Јасминка Ризова – училиштен педагог и Илија Шиков – професор по спорт и спортски активности, беше исчистен дворот на учениците од отпад и суви лисја. Собраниот отпад беше уредно собран во вреќи за собирање смет и фрлен на соодветно место во контејнери.

Другата активност беше поврзана со собирање стара хартија за рециклирање. Учениците ја собраа старата хартија во посебни контејнери назначени за селектирање отпад, кои претходно беа поставени во училиштниот двор од страна на ПАКОМАК Скопје.

3

Исто така, однапред беше подготвен текст за Светскиот ден на чистење, со цел да се подигне свеста кај сите нас за правилно управување со отпадот и обезбедување чиста и здрава животна средина. Овој текст беше дискутиран во сите паралелки на класниот час.

Им благодариме на сите ученици кои беа активно вклучени во оваа акција за чистење во училиштниот двор. Се надеваме дека со ваквите активности ќе се зголеми свеста кај младите за зачувување на средината во којашто учат и живеат.

Училиштето ќе продолжи и понатаму активно да се вклучува во сите акции и кампањи иницирани од Министерството за образование и наука, како и од програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ и од други владини и невладини организации.

5

 

E-apprentissage

Bannière

iOERc.mk

Bannière

DIGITeachEUrope

Bannière

Отворени едукативни ресурси

Tableau d'affichage

Bannière

Baccalauréat

Bannière

Durée des cours(le matin et l’après-midi)

Bannière
Bannière
Bannière
Bannière
Bannière