Овој курс е наменет за учениците од IV година од Природно-математичко подрачје А

Хемија за учениците од IV година - ПМБ подрачје во учебната 2013/14 година

Програмски јазици за учениците од ПМА подрачје во учебната 2013/14 година. Теми на изучување: Програмирање во C++, основни наредби, потпрограми, еднодимензионални низи, матрици, текстуални датотеки ...