Македонски јазик и литература за II година во учебната 2015/16 година

За учениците од II година гимназиско и стручно образование во учебната 2015/2016 година

Информатичка технологија за учениците од II година, гимназиско образование во учебната 2015/16 година

Курс за учениците од II год.