Во оваа категорија се поставени предметите од I година.

Англиски јазик - прва година гимназиско образование

Курс по информатика за учениците од прва година