Во оваа категорија се поставени предметите од I година.

Информатика за учениците од I година, во учебната 2022/23 година