Во оваа категорија се поставени предметите од I година.

Курс по информатика за учениците од прва година