Во оваа категорија се поставени предметите од II година.

Информатика/Информатичка технологија за учениците од II година во учебната 2019/20 година