Во оваа категорија се поставени предметите од II година.

Курс за  учениците од II година гимназиско и стручно образование во учебната 2022/2023 година