Македонски јазик и литература за учениците од I година во учебната 2019/2020 година


Насоки за реализирање на наставниот материјал за време на пандемијата (КОВИД-19) 

Курс по информатика за учениците од прва година