Во оваа категорија се поставени предметите од III година.

Програмски јазици за учениците од III година - ПМА и ПМБ подрачја во учебната 2022/23 година