Во оваа категорија се поставени предметите од III година.

Програмски јазици за учениците од III година во учебната 2021/2022 година