ГЕОГРАФИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

(Онлајн настава)


                                   

Информатика за учениците од I година, во учебната 2020/21 година