Во оваа категорија се поставени предметите од IV година.

Програмски јазици за учениците од IV година - ПМА подрачје во учебната 2022/23 година