Во оваа категорија се поставени предметите од IV година.


Програмски јазици за учениците од IV година - ПМА подрачје во учебната 2019/20 година

Курс наменет а учениците од IV година гимназиско образование

(клуч 20192020)