Информатика за учениците од I година, во учебната 2022/23 година