Настава

N

Наставен план и програма

N

Документи

N

Сметки за втор примерок

N

Вонредни ученици

N

Државна матура

Документи

  • Овде може да ги погледнете документите

Сметки за втор примерок

  • начин за пополнување на уплатници
Документи

кликнете на документите за да ги погледнете или преземете

СТАТУТ на СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ – Кавадарци

Правилник за однесување во училиште

Куќен ред за ученици  за реализација на редовна настава и настава во услови на пандемија од КОВИД-19 со физичко присуство на учениците

Кодекс за однесување при реализација на настава со учење на далечина

–  Годишна програма за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2023/2024 година

Годишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето за учебната 2020/2021 година

–  Самоевалуација на училиштето

Годишен план за јавни набавки во 2019 година на СОУ Гимназија „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ Кавадарци

Дополнување на годишниот план за јавни набавки во 2019 година на СОУ Гимназија „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ Кавадарци

Годишен план за јавни набавки во 2020 година на СОУ Гимназија „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ Кавадарци

Полугодишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето

Завршни сметки за 2019 год. на СОУ Гимназија Добри Даскалов Кавадарци

Завршни сметки за 2020 год. на СОУ Гимназија Добри Даскалов Кавадарци

Завршни сметки за 2021 год. на СОУ Гимназија Добри Даскалов Кавадарци

Брошура за родители 2022

Програма за организација и реализација на училишните екскурзии за учениците од СОУ Гимназија „ДОБРИ ДАСКАЛОВ“ во учебната 2023/2024 год

Завршни сметки за 2022 год. на СОУ Гимназија Добри Даскалов Кавадарци

Сметки за втор примерок

1. Уплатница ПП50 пополнета со следните податоци:

– Име и презиме
– Улица и место на живеење
– ЕМБГ
– Цел на дознака: За втор примерок на диплома (или свидетелство)
– Назив и седиште на примач: Буџет на РМ
– Трансакциска сметка: 100000000063095
– Износ: 550 денари
– Сметка на корисник: 7320108176 787 14
– Приходна шифра и програма: 723013 N2 2

2. Уплатница ПП50 пополнета со следните податоци:
– Име и презиме
– Улица и место на живеење
– ЕМБГ
– Цел на дознака: Таксена марка
– Назив и седиште на примач: Трезорска сметка
– Трансакциска сметка: 100000000063095
– Износ: 50 денари
– Уплатна сметка: 840 132 03161
– Приходна шифра и програма: 722313 00

3. Уплатница ПП10 пополнета со следните податоци:
– Име и презиме
– Улица и место на живеење
– ЕМБГ
– Цел на дознака: За втор примерок на диплома (или свидетелство)
– Назив и седиште на примач: Службен весник на РМ
– Трансакциска сметка: 300000000188798
– Износ: 40 денари

Наши Подрачја

Најдобри во тоа што го нудиме, модерни техники за изучување и предавање.

Ова се нашите подрачја.

Z

Природно-математичко А подрачје

Им овозможува на завршените ученици поголеми шанси да се запишат на: ФИНКИ, ФЕИТ, Градежен, Архитектонски, Машински и Природно-математички факултет (математика, физика и географија).

Повеке!

Z

Природно-математичко Б подрачје

Им овозможува на завршените ученици поголеми шанси да се запишат на: Медицински, Земјоделски, Ветеринарен, Технолошки и Природно-математички факултет (хемија, биологија, физика и географија).

Повеке!

Z

Општествено-хуманистичко А подрачје

Им овозможува на завршените ученици поголеми шанси да се запишат на: Економски, Правен, Филозофски и Филолошки факултет.

Повеке!

Z

Општествено-хуманистичко Б подрачје

Им овозможува на завршените ученици поголеми шанси да се запишат на: Филозофски факултет, Филолошки факултет и на Педагошките факултети.

Повеке!

Z

Јазично-уметничко А подрачје

Им овозможува на завршените ученици поголеми шанси да се запишат на: Филозофски факултет, Филолошки факултет и на Педагошките факултети.

Повеке!

Z

Правен техничар

Им овозможува на завршените ученици поголеми шанси да се запишат на Правен факултет.

Повеке!

Z

Економски техничар

Им овозможува на завршените ученици поголеми шанси да се запишат на Економски факултет.

Повеке!

Z

Програми за Феријална практика

I година – Економски и Правен техничар

II година – Економски  техничар

II година – Правен техничар

III година – Економски  техничар

III година – Правен техничар

Еко училиште

Разни акции поврзани со еко активности; Вкучување на еко теми во наставата по сите предмети

Современи методи и алатки

Училници опремени со Смарт табли, компјутери, проектори и други надгледни средства

Е-учење

Настава со користење на систем за е-учење; Совладување на материјалот преку дискусии, активности, квизови

Проектни активности

Проектни активности и задачи за гимназиско и стручно образование

Испитите за вонредните ученици, се полагаат најмалку во шест испитни рока:  јуни, август, октомври, декември, февруари и април. Вонредниот ученик во еден испитен рок може да пријави за полагање најмногу три предмети. Во еден ден ученикот може да полага еден предмет

Потребни документи

– барање за упис на вонреден ученик;
– свиделства за евентуално завршено средно образование;
– извод од матична книга на родените.

Потребни уплатници

За упис на секоја година потребно е да се изврши уплата на уплатница ПП50 пополнета со следните податоци:
– Име и презиме
– Улица и место на живеење
– ЕМБГ
– Цел на дознака: За упис на вонреден ученик
– Назив и седиште на примач: Буџет на РМ
– Трансакциска сметка: 100000000063095
– Износ: 2500 денари
– Сметка на корисник: 7320108176 787 14
– Приходна шифра и програма: 723013 N2 2

За полагање на вонреден испит потребно е да се изврши уплата на уплатница ПП50 пополнета со следните
податоци:
– Име и презиме
– Улица и место на живеење
– ЕМБГ
– Цел на дознака: За полагање на вонреден испит
– Назив и седиште на примач: Буџет на РМ
– Трансакциска сметка: 100000000063095
– Износ: 1000 денари
– Сметка на корисник: 7320108176 787 14
– Приходна шифра и програма: 723013 N2 2

Вонредни Ученици

За упис на вонреден ученик потребно е ученикот да исполнува еден од следниве услови:

N

да е постар од 17 години

N

да е на боледување подолг период

N

да е во работен однос

R

Времетраење на претпладневната и попладневната смена

I – ПРВА СМЕНА

II – ВТОРА СМЕНА

I час

07:00  -  07:45

I час

13:00  -  13:45

II час

07:45  -  08:30

II час

13:45  -  14:30

III час

08:50  -  09:35

III час

14:50  -  15:35

IV час

09:40 -  10:25

IV час

15:40  -  16:25

V час

10:30  -  11:15

V час

16:30  -  17:15

VI час

11:20  -  12:05

VI час

17:20  -  18:05

VII час

12:05  -  12:50

VII час

18:05  -  18:50

Државна Матура

Соопштенија и информации за Државна матура.
Потребни информации за Државна матура може да се добијат и преку ИНТЕРНЕТ на www.matura.gov.mk
Флаер за Државна матура линк
Упатство за изработка на проектна задача како дел од Државна матура тука.

Контактирајте не

Испратете ни порака доколку имате некое прашање поврзано со нашето училиште!

 

Контакт