Формиран е Ученичкиот парламент


Објавено на: 04.11.2022

По изборот на класни заедници кој се изврши во текот на месец септември, на ден 06.
10.2022 година (четврток) во кино салата на нашето училиште се одржа Првата конститутивна
седница на Ученички парламент во учебната 2022/2023 година.

На Првата конститутивна седница присутните беа запознати со функцијата и
структурата на Ученичкиот парламент, како и за начинот на избор на претседател и заменик
претседател на Ученичкиот парламент.

Седницата ја водеше ученичката Филип Ралев, претседателот на Ученичкиот парламент
од претходната учебна година, а на седницата присуствуваа наставници и членовите на
Ученичкиот парламент.