Компјутерот во функција на наставата


Објавено на: 09.03.2010

Полека, но сигурно компјутерите си го заземаат своето место во наставата.

Се изготвуваат електронски документи, презентации за наставниот час и за задолжителните проектни активности. Најчесто учениците ги користат компјутерите за пребарување на корисни информации по Интернет.

При посета на наставен час по предметот историја беше снимено успешното имплементирање на компјутерот во наставата.

 

{qtube vid:=Q2W0ZCYLWj4}

{qtube vid:=uRm9gUsZovc}