Меморандум за мултилатерална соработка


Објавено на: 26.08.2010

Во интерес на збогатување и проширување на соработката со други училишта, директорката на нашата Гимназија, г-ѓа Невенка Поп-Ангелова беше иницијатор за потпишувањето на Меморандум за мултилатерална соработка, што се случи на 2. јуни, 2010 година, во Сандански, Бугарија. 

Заедно со директорката на нашето училиште, Меморандумот го потпишаа и директорите на седум средни училишта од Македонија и на Гимназија „Јане Сандански“- Сандански од Р. Бугарија. Потпишувањето на овој значаен документ треба да отвори многу нови полиња за соработка помеѓу училиштата и дa прошири многу хоризонти, коишто ќе бидат во инерес на наставата и наставниот процес.

Текстот на Меморандумот за мултилатерална соработка: