Учи од дома + Zoom распоред на часови


Објавено на: 16.03.2020

Известувања за далечинско учење
Известување за учениците

Драги  ученици,

Се надевам  дека сите сте во добро здравје и во целост ги почитувате препораките од Владата, Министерство за здравство,МОН и Општина Кавадарци!

СОУ Гимназија„ Добри Даскалов“ ќе организира во Ваш интерес продолжување на образовниот процес.

Следете ги инструкциите на Вашите наставници  и уживајте во новиот начин на комуникација и едукација!!! (e-mail на наставниците)

Невенка  Поп-Ангелова, директор на СОУ Гимназија“ Добри  Даскалов“

Почитувани  родители,

Поддржете ја нашата заложба и заеднички да допринесеме за подобрување на знаењето и успехот на Вашите деца!

Невенка  Поп-Ангелова, директор на СОУ Гимназија“ Добри  Даскалов“

 

Известување за професорите

Драги  колеги,

Се надевам сите сте во добро здравје и во целост ги почитувате препораките од Владата, Министерство за здравство,МОН и Општина Кавадарци!

Наставата е прекината, образовната активност не се реализира физички во училиштето, препораките од надлежните ги спроведуваме во целост, но ајде во интерес на нашите ученици да не го прекинеме во целост образовниот процес, да го продолжиме на далечина!

Знам дека поголемиот дел  од  Вас, оваа покана ќе ја сфатат како предизвик и ќе го осмислат и направат најдоброто што можат за своите ученици!

А што можеме?

Да подготвиме за нашите ученици дигитални содржини, да ги поставие ма Moodle, на www, да комуницираме со нив на Moodle, со e-mail, Viber , WhatsApp,..

Можеме со креативни алтернативни методи да не го прекинеме образовниот процес!

Дали сме подготвени за тоа?

Да снимиме видео или аудио содржина!

Да направиме презентација!

Да им дадеме домашна, да научат, да прочитаат, да истражуваат!

Можеби не сме веднаш подготвени да одржиме час со видео конференција ама и за тоа ќе се обидеме!

Можеме да ги организираме учениците да учат во домашни услови, ни треба желба, мотив, ентузијазам, интернет, компјутер, мобилен и едноставно е!

Се надевам дека и кај учениците и нивните родители ќе предизвика внимание, ново опкружување, нови правила, па нели сме училиште за 21 век!

Да ги искористиме придобивките на технологијата на позитивен ,забавен и едукативен начин!

Драги колеги,

Осмислете најпрво како ќе ги презентирате содржините (нека бидат 2 или 3 содржини)!

Направете точни инструкции за  учениците!

Поставете ги содржините на Moodle самостојно или пратете ги на e-mail  на

Зоран  Милевски   milevskiz@gmail.com

Благородна Лазова  lazovablagorodna@yahoo.com

Невенка  Поп-Ангелова nevenkapopangelova@yahoo.com

Следете ги  активностите на учениците!Направете евалуација!

Невенка  Поп-Ангелова, директор на СОУ Гимназија“ Добри  Даскалов“

 

Email адреси на сите професори

Преглед на меил  адреси на наставници од

СОУ Гимназија„Добри Даскалов“ Кавадарци

 

Ред. бр. Предмет Име и презиме Меил адреса
1

 

 

Македонски јазик и литература

Гордана Еленова gordanaelenova@yahoo.com
2 Катица Манева katicamaneva@yahoo.com
3 Кочо Кочов kkocov@yahoo.com
4 Ристенка Јосифова ristenkajosifova@ymail.com
5 Костадин Прокопов kostadinprokopov@gmail.com
6 Васка Петкова petkova_vaska@yahoo.com
7

 

Англиски јазик

Ленча Анѓушева-Чаушева lencacauseva@yahoo.com
8 Роска Трајкова roskatrajkova@yahoo.com
9 Александра Петреска profesor_aleksandra@yahoo.com
10 Јасмина Чулева jas_nikolova@yahoo.com
11 Германски јазик Анастазија Костова k.anastazija@yahoo.com
12 Васка Таневска vaska.tanevska@gmail.com
13 Зорица Јованова zoricajovanova260@gmail.com
14 Француски јазик Светлана Несторова-Мицев svetlana_nestorova@yahoo.com
15

 

 

Математика

Соња Попова sonjapopova1@gmail.com
16 Силвана Петкова silvanapetkova@yahoo.com
17 Лилјана Дичова liljanadicova@gmail.com
18 Фиданка Илова fidanka.ilova@yahoo.com
19 Нада Сирмевска sirmevska@gmail.com
20

 

Информатика

Благородна Лазова lazovablagorodna@yahoo.com
21 Зоран Милевски milevskiz@gmail.com
22

 

Историја

Наташа Матакова nmatakova@yahoo.com
23 Горан Пановски goran_panovski84@yahoo.com
24 Крсте Стамаџиев stamadjiev@gmail.com
25 Географија Валентина Димитрова V_Pemova@yahoo.com
26 Данче Кузманова kuzmanovadance@yahoo.com
27 Физика Живко Атанасов zivko57@yahoo.com
28 Кристинка Крстева kristinakrsteva82@yahoo.com
29 Хемија Даница Пецова pecova.danica@yahoo.com
30 Магдалена Убавкова magiubavkova@gmail.com
31 Биологија Богде Коцева bogdekoceva@yahoo.com
32 Елизабета Иговска igovskabeti@yahoo.com
33 Социологија

Славе Попов

Александра Амишева

slave.prof@gmail.com

drenkova.a@gmail.com

34 Филозофија Елизабета Бошкова betibos@yahoo.com
35 Игор Миовски qimiovski@yahoo.com
36 Латински јазик Христинка Косовска hristina.kosovska@gmail.com
37 Марјан Алтанџиев altandzievm@gmail.com
38 Ликовна уметност Вано Кеков kekovv@gmail.com
39 Музичка култура Драган Вељковиќ draganvelkovic@yahoo.com
40

 

Спорт и спортски активности

Блаже Велков velkovbl@yahoo.com
41 Блашко Клинчаров klincarovblasko@yahoo.com
42 Илија Шиков ilijasikov@yahoo.com
43 Тимче Пецов timcepecov@live.com
44 Психологија Душанка Иванова iva_dusanka@yahoo.com
45 Педагогија Јасминка Ризова jasminka_ivanova@yahoo.com
46

 

Економски предмети

Костадинчо Петров petrovkostadin@gmail.com
47 Лоска Давчева loskadavceva@yahoo.com
48 Жанета Делова zhaneta.delova@yahoo.com
49 Трајче Тодоровски proftodorovski@yahoo.com
50

 

Правни предмети

Слободанка Стојанова prof.slobodanka@yahoo.com
51 Александра Ристова aleksandra_kav@yahoo.com
52 Љубица Станоевска ljubica_stanoevska@yahoo.com
53 Татјана Ралевска tatjanaraleva@gmail.com

 

Линкови од МОН и апликации за учење од дома

МОН: Бесплатни дигитални платформи, апликации и содржини за учење дома

БЕСПЛАТЕН пристап на Премиум услугите од JetMinds
платформата за учење математика

Мерки за превенција поврзани со вирус КОВИД-19

1.Како се пренесува КОВИД-19 и како да се заштитите?

 

2. Грижете се за своето ментално здравје за време на КОВИД-19 

ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ.

 

Проверувајте ги овие линкови!

Истите ќе бидат ажурирани со нови содржини подготвени од предметните наставници…